...
Tác giả: Nguyễn Chí Bền
Thông tin xb: H.: khoa học xã hội, 2018
Mô tả vật lý: 518 tr., 24 cm
Tóm tắt: Nêu lên vấn đề xây dựng phát triển ngành văn hóa học. Tổng quan sự phát triển khái niệm, tư duy lý luận về văn hóa ở nước ngoài và Việt Nam,...

Tìm kiếm thêm