...
Phân loại: 959.704092
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 344 tr.: ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp lãnh đạo của đồng chí Lê Quang Đạo, từ quê hương, gia đình, tuổi thơ, những hoạt động yêu nước đầu tiên tại quê nhà đến những trọng trách lãnh đạo lớn lao được Đảng và Nhà nước giao phó

Tìm kiếm thêm