...
Phân loại: 959.704092
Tác giả: Đào Phan
Thông tin xb: H.: Văn học, 2018
Mô tả vật lý: 1055 tr.: ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp ba tác phẩm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa; Suy tưởng trước Ba Đình; Đạo Khổng trong văn Bác Hồ

Tìm kiếm thêm