...
Phân loại: 345.597
Tác giả: Nguyễn Văn Thuyết
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 599 tr.: bảng, 24 cm
Tóm tắt: Đánh giá những nội dung chính của từng khoản, từng điều, từng chương trong Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời bình luận các nội dung mới của điều luật trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 so với Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009

Tìm kiếm thêm