...
Phân loại: 658.409082
Tác giả: Leyba, Cara Alwill
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả vật lý: 214 tr., 21 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn làm thế nào để xây dựng lòng tự tin ở bản thân, kết nối lại với “lý do tại sao”, nhổ tận gốc sự ganh ghét, và cuối cùng học được sức mạnh của sự kết nối

Tìm kiếm thêm