...
Phân loại: 649.122
Tác giả: Trần Thị Huyên Thảo
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả vật lý: 220 tr.: hình vẽ, 23 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con trẻ từ 0-6 tháng tuổi: Kiến thức chăm sóc cơ bản, tình trạng thường gặp và một số vấn đề tâm lí và y tế cộng đồng

Tìm kiếm thêm