...
Phân loại: 547.0076
Tác giả: Ngô Thị Thuận
Thông tin xb: H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý: 211tr.: hình vẽ, 27cm
Tóm tắt: Tóm lược các phản ứng thường gặp trong hoá học hữu cơ cùng 400 bài tập kèm hướng dẫn lời giải

Tìm kiếm thêm