...
Phân loại: 547.0076
Tác giả: Ngô Thị Thuận
Thông tin xb: H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý: 187tr., 27cm
Tóm tắt: Tóm tắt phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cácbon, các phản ứng chủ yếu của dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie và muối diazoni cùng một số bài tập thực hành

Tìm kiếm thêm