...
Phân loại: 959.70922
Tác giả: Trương Hạnh Phúc
Thông tin xb: H.: Nxb. Hồng đức, 2018
Mô tả vật lý: 427 tr., 27 cm
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử các nhân vật lịch sử kèm theo những câu chuyện hay về các hiền tài trong suốt chiều dài lịch sử từ đầu thời kỳ Pháp thuộc và danh nhân Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm