Anh

...
Phân loại: 914.204
Tác giả: Leapman, Michael
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2018
Mô tả vật lý: 672 tr.: ảnh, biểu đồ, 22 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước Anh với những thông tin về lịch sử, địa lí, truyền thống văn hoá, lễ hội, con người và cuộc sống nơi đây kèm bản đồ, hình ảnh và tranh minh họa

Tìm kiếm thêm