...
Phân loại: 004.21
Tác giả: Patterson, David A.
Thông tin xb: Amsterdam...: Elsevier/Morgan Kaufmann, 2014
Mô tả vật lý: xxii, 575 p.: ill., 24 cm

Tìm kiếm thêm