...
Phân loại: 005.453
Tác giả: Cooper, Keith D.
Thông tin xb: Amsterdam...: Elsevier/Morgan Kaufmann, 2012
Mô tả vật lý: xxiii, 800 p.: fig., tab., 24 cm
Từ khóa: Trình biên dịch

Tìm kiếm thêm