...
Phân loại: 305.55208209597
Thông tin xb: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý: 559 tr.: bảng, biểu đồ, 24 cm
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam; khái quát về nữ trí thức Việt Nam từ quá khứ và hiện tại, nữ trí thức với các hoạt động nghề nghiệp, công tác quản lý, lãnh đạo, với gia đình, hệ giá trị và vấn đề bình đẳng giới; phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập

Tìm kiếm thêm