...
Phân loại: 324.25970750959754
Thông tin xb: Bình Định: Kxđ. nxb, 2015
Mô tả vật lý: 219 tr.: bảng, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đặc điểm tự nhiên, hành chính, con người và phong trào đấu tranh giành độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng của nhân dân Phường 7, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ: Đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh, thực hiện đường lối đổi mới và đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Tìm kiếm thêm