...
Phân loại: 324.25970750959754
Thông tin xb: Bình Định: Kxđ.nxb, 2015
Mô tả vật lý: 219 tr.: bảng, 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về vùng đất, con người và truyền thống đấu tranh của quân dân phường Đống Đa qua các thời kỳ: 1930 - 1945, 1945 - 1954, 1954 - 1975; Công cuộc xây dựng, khôi phục sản xuất sau 10 năm giải phóng (1975 - 1985) và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước trong những năm 1996 - 2005.

Tìm kiếm thêm