...
Phân loại: 621.902
Tác giả: Nguyễn Phương
Thông tin xb: H.: Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý: 450 tr.: minh họa, 27cm
Tóm tắt: Trang bị kiến thức về thiết kế máy cắt kim loại nói chung, máy tiện tự động và máy công cụ vạn năng nói riêng: Đại cương và những nguyên tắc cơ bản về tính toán và thiết kế máy cắt kim loại; tính toán và thiết kế hộp tốc độ, hộp chạy dao và hệ thống điều khiển...

Tìm kiếm thêm