...
Phân loại: 959.702
Tác giả: Nguyễn Minh Tường
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 572 tr., 24 cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1593

Tìm kiếm thêm