...
Phân loại: 650.1082
Tác giả: Trump, Ivanka
Thông tin xb: H.: Phụ nữ, 2017
Mô tả vật lý: 369 tr., 21 cm
Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết, kỹ năng hiệu quả để nắm bắt cơ hội, chuyển đổi nghề nghiệp, phương pháp đàm phán, lãnh đạo nhóm, khởi nghiệp, quản lý công việc và gia đình dẫn tới đỉnh cao sự nghiệp và thành công của những phụ nữ thành đạt

Tìm kiếm thêm