...
Phân loại: 338.04092
Tác giả: Branson, Richard
Thông tin xb: H.: Thế giới, 2017
Mô tả vật lý: 559 tr., 24 cm
Tóm tắt: Tự truyện về cuộc đời, kinh nghiệm kinh doanh và những thành công của Richard Brason

Tìm kiếm thêm