...
Phân loại: 428
Tác giả: Hanna Hu
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý: 266 tr.: minh họa, 23 cm + Kèm CD
Tóm tắt: Cung cấp nhiều bài hội thoại, mẫu câu cơ bản và từ vựng thông dụng nhằm giúp bạn nhanh chóng thông thạo tiếng Anh trong các ngành dịch vụ

Tìm kiếm thêm