...
Phân loại: 355.009597
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2015
Mô tả vật lý: 535 tr, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1428 đến năm 1858: Tình hình Đại Việt thời Lê Sơ; những hoạt động quân sự thời Lê - Mạc và Trịnh - Nguyễn phân tranh; những hoạt động quân sự của vương Triều Tây Sơn; sự ra đời của Triều Nguyễn và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước

Tìm kiếm thêm