Công khai tài chính

Năm 2022:

1. Quyết định số 07A/QĐ-TV ngày 24/01/2022 của Thư viện tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 (Kèm theo Dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2022) (Xem chi tiết: Quyết định ; Dự toán)

2. Quyết định số 41A/QĐ-TV ngày 30/3/2022 của Thư viện tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Thư viện tỉnh Bình Định (Xem chi tiết: Quyết định Dự toán)

3. Công văn số 46A/TV ngày 12/4/2022 của Thư viện tỉnh về việc công khai tình hình sử dụng chi ngân sách nhà nước quý I năm 2022 (Kèm theo phụ lục chi tiết) (Xem chi tiết: Công văn ; Phụ lục)

4. Công văn số 64/TV ngày 14/6/2022 của Thư viện tỉnh về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh, đổi mới hoạt động thư viện trong phục vụ, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi (Xem chi tiết)

Năm 2021:

1. Quyết định số 25/QĐ-TV ngày 21/04/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thư viện tỉnh Bình Định (Kèm theo mẫu biểu số 48) (Xem chi tiết)

2. Tình hình sử dụng chi ngân sách quý II/2021 (Kèm theo mẫu biểu số 03) (Xem chi tiết)

3. Quyết định số 04/QĐ-TV ngày 08/02/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thư viện tỉnh Bình Định (Kèm theo phụ lục chi tiết) (Xem chi tiết)

Năm 2020:

1. Quyết định số 05/QĐ-TV ngày 05/02/2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Thư viện tỉnh Bình Định (Kèm theo mẫu biểu số 02) (Xem chi tiết)

2. Quyết định số 19/QĐ-TV ngày 03/4/2020 về việc công bố công khai dự toán Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020 của Thư viện tỉnh Bình Định (Kèm theo mẫu biểu số 48) (Xem chi tiết)

3. Quyết định số 62/QĐ-TV ngày 05/9/2020 về việc công bố công khai về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Thư viện tỉnh Bình Định (Kèm theo mẫu biểu số 48) (Xem chi tiết)

4. Quyết định số 63/QĐ-TV ngày 05/10/2020 về việc công bố công khai về việc điều chỉnh và cấp bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Thư viện tỉnh Bình Định (Kèm theo mẫu biểu số 48) (Xem chi tiết)

5. Quyết định số 02/QĐ-TV ngày 12/01/2021 về việc công bố công khai về việc điều chỉnh và cấp bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Thư viện tỉnh Bình Định (Kèm theo mẫu biểu số 48) (Xem chi tiết)

6. Tình hình sử dụng chi ngân sách quý I/2020 (Kèm theo mẫu biểu số 03) (Xem chi tiết)

7. Tình hình sử dụng chi ngân sách quý II/2020 (Kèm theo mẫu biểu số 03) (Xem chi tiết)

8. Công khai tài chính thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 (Kèm theo mẫu biểu số 03) (Xem chi tiết)

9. Tình hình sử dụng chi ngân sách quý III/2020 (Kèm theo mẫu biểu số 03) (Xem chi tiết)

10. Tình hình sử dụng chi ngân sách quý IV/2020 (Kèm theo mẫu biểu số 03) (Xem chi tiết)

11. Tình hình sử dụng chi ngân sách năm 2020 (Kèm theo mẫu biểu số 03) (Xem chi tiết)

Năm 2019:

1. Tình hình sử dụng chi ngân sách quý I/2019 (Xem chi tiết)

2. Dự toán ngân sách 2019 (Xem chi tiết)

3. Dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 (LHĐĐ) (Xem chi tiết)

4. Dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 (CTMT) (Xem chi tiết)

1. Tình hình sử dụng chi ngân sách quý II/2019 (Xem chi tiết)

Năm 2018:

1. Quyết định phân rã kinh phí giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc sở (kèm theo phụ lục): Xem chi tiết

2. Quyết định giao dự toán chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2018 (kèm mẫu biểu số 48): Xem chi tiết

3. Quyết định số 303/QĐ-SVHTT giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (kèm mẫu biểu số 48): Xem chi tiết

4. Quyết định số 352/QĐ-SVHTT giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (kèm mẫu biểu số 48): Xem chi tiết

5. Quyết định điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết

6. Công khai tài chính thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 3 tháng năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết

7. Công khai tài chính thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết

8. Công khai tài chính thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết