Công khai tài chính

Năm 2019:

1. Tình hình sử dụng chi ngân sách quý I/2019 (Xem chi tiết)

2. Dự toán ngân sách 2019 (Xem chi tiết)

3. Dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 (LHĐĐ) (Xem chi tiết)

4. Dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 (CTMT) (Xem chi tiết)

1. Tình hình sử dụng chi ngân sách quý II/2019 (Xem chi tiết)

Năm 2018:

1. Quyết định phân rã kinh phí giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc sở (kèm theo phụ lục): Xem chi tiết

2. Quyết định giao dự toán chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2018 (kèm mẫu biểu số 48): Xem chi tiết

3. Quyết định số 303/QĐ-SVHTT giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (kèm mẫu biểu số 48): Xem chi tiết

4. Quyết định số 352/QĐ-SVHTT giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (kèm mẫu biểu số 48): Xem chi tiết

5. Quyết định điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết

6. Công khai tài chính thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 3 tháng năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết

7. Công khai tài chính thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết

8. Công khai tài chính thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết