Công khai tài chính

Năm 2018:

1. Quyết định phân rã kinh phí giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc sở (kèm theo phụ lục): Xem chi tiết

2. Quyết định giao dự toán chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2018 (kèm mẫu biểu số 48): Xem chi tiết

3. Quyết định số 303/QĐ-SVHTT giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (kèm mẫu biểu số 48): Xem chi tiết

4. Quyết định số 352/QĐ-SVHTT giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (kèm mẫu biểu số 48): Xem chi tiết

5. Quyết định điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết

6. Công khai tài chính thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 3 tháng năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết

7. Công khai tài chính thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết

8. Công khai tài chính thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018 (kèm theo phụ lục chi tiết): Xem chi tiết