Cơ cấu tổ chức

I. Ban Giám đốc
    1. Giám đốc
    2. Phó giám đốc
    3. Phó giám đốc

II. Phòng nghiệp vụ
    1. Bộ phận bổ sung 
    2. Bộ phận biên mục
    3. Bộ phận phong trào cơ sở

III. Phòng công tác phục vụ bạn đọc
    1. Phòng Mượn
    2. Phòng Đọc
    3. Phòng Báo - Tạp chí
    4. Phòng Thiếu nhi
    5. Phòng Địa chí
    6. Phòng Ngoại văn
    7. Phòng Mượn tự chọn
    8. Bộ phận cấp thẻ

IV. Phòng Thông tin tư liệu
    1. Bộ phận thông tin thư mục
    2. Bộ phận Quản trị mạng
    3. Bộ phận Tham khảo
    4. Phòng Internet (Tra cứu, Proquest, Chiếu phim 3D)
    
V. Phòng Hành Chính - Kế toán
    1. Bộ phận Hành Chính
    2. Bộ phận Kế toán
    3. Bộ phận Bảo vệ, Tạp vụ
    4. Bộ phận Dịch vụ Sao chụp tài liệu.