25/03/2022

"HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NGÀNH THƯ VIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022"

       Sáng ngày 25/03/2022, Hội nghị - Hội thảo triển khai công tác ngành thư viện tỉnh Bình Định năm 2022 đã tổ chức tại Thư viện tỉnh Bình Định. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và đại diện các sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo thư viện các trường đại học, lãnh đạo trung tâm VH-TT-TT các huyện, thị trong phối hợp công tác thư viện trên địa bàn toàn tỉnh.

       Hội nghị - Hội thảo nhằm tổng kết hoạt động ngành thư viện tỉnh Bình Định và các Chương trình phối hợp 02 năm qua. Bàn giải pháp triển khai Kế hoạch số 82 và số 92 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng và Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho toàn ngành thư viện tỉnh Bình năm 2022 và những năm tiếp theo.

       Mở đầu buổi Hội nghị - Hội thảo là Báo cáo Tổng kết hoạt động hệ thống thư viện công cộng và các Chương trình phối hợp năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của lãnh đạo Thư viện tỉnh và các giải pháp thực hiện 02 kế hoạch của UBND tỉnh ban hành.        

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện công tác năm 2022, trong đó tập trung vào Kế hoạch số 82 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định và Kế hoạch số 92 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Các sở, ngành phối hợp đã đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa đọc, chuyển đổi số phù hợp với từng loại hình thư viện để đạt hiệu quả cao.

       Kết luận Hội nghị - Hội thảo sáng nay, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã đánh giá cao nổ lực hoạt động của thư viện tỉnh cũng như toàn ngành thư viện Bình Định, vượt qua đại dịch covid, khắc phục các khó khăn, chủ động trong công tác phục vụ tại chỗ, ứng dụng công nghệ thông tin và nhất là có những cách làm hay phù hợp trong tình hình mới. Tại Hội nghị - Hội thảo này, ông Võ Văn Nhiếng, giám đốc thư viện tỉnh đã tiếp thu những nội dung kiến nghị của đại biểu và sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở VHTT nhằm thực hiện nhiệm vụ của ngành đạt hiêu quả nhất là 2 kế hoạch quan trọng của UBND tỉnh và của Sở Văn hóa và Thể thao trong năm 2022 và các năm tiếp theo.