12/05/2020

Sách điện tử có bản quyền dành cho trẻ em

  Dự án Let's Read (Children's books) của Quỹ châu Á.
Sách điện tử có bản quyền dành cho trẻ em.
Bạn có thể đọc sách cho con nghe trên máy tính, trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
Bạn có thể in các truyện này thành sách mà không sợ vi phạm bản quyền.
Bạn có thể tham gia với vai trò quảng bá dự án đến với các trường học.
Bạn có thể tham gia với vai trò dịch thuật để vốn sách tiếng Việt ngày càng phong phú.

https://reader.letsreadasia.org