Thư viện tỉnh Bình Định chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid

(12/05/2020 09:52:36)

Thư viện tỉnh Bình Định chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid