Hướng dẫn tra cứu

I. Tra cứu OPAC

1. Tra cứu cơ bản:

2. Tra cứu nâng cao:

Với tính năng tra cứu này, người dùng cần có được kiến thức tra cứu thông tin cơ bản, đó là cách thức kết hợp các biểu thức tìm kiếm bằng 3 toán tử Boolean cơ bản AND, OR, NOT.

Các bước tìm kiếm

· Trong giao diện tra cứu cơ bản của OPAC, nhắp chuột vào lựa chọn [Tra cứu nâng cao], xuất hiện màn hình sau:

opac2

Nhắp chọn vào dấu mũi tên trong phần Tên trường, bạn đọc sẽ thấy menu sổ dọc chứa các lựa chọn trường dữ liệu phục vụ tra cứu như sau:

+ Tất cả: tìm trên mọi trường của biểu ghi

+ Tìm kiếm toàn văn: tìm trong nội dung 1 file dữ liệu số đã được đính kèm

+ Tác giả: chỉ tìm trên trường tác giả

+ Nhan đề: chỉ tìm trên trường tên tài liệu

+ Từ khoá: chỉ tìm trên trường từ khoá

· Nhập thông tin tìm kiếm: nhập các tiêu chí để tìm kiếm thông tin

· Nhắp chuột vào điều kiện để liên kết điều kiện tìm kiếm giữa các trường: Nhắp chuột vào để chọn toán tử logic: AND, OR, NOT

· Nhắp chuột vào

Chú ý

+ Có đầy đủ các tính năng của tìm kiếm cơ bản

+ Trong cách tìm kiếm này cho phép kết hợp giữa các trường với các toán tử khác nhau

Ví dụ: đưa ra một yêu cầu tìm:

Tìm tất cả các đầu sách có từ kinh tế và thương mại xuất bản năm 2000

Cách tìm:

Trường thứ nhất:

+ Chọn trường cần tìm là Tên tài liệu

+ Nhập từ Kinh tế vào trường đó

+ Chọn toán tử OR

Trường thứ hai:

+ Chọn trường cần tìm là Tên tài liệu

+ Nhập từ Thương mại vào trường đó

+ Chọn toán tử AND

Trường thứ ba:

+ Chọn trường cần tìm là Năm xuất bản

+ Nhập 2000 vào trường đó

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0