Phòng Nghiệp vụ

Phòng nghiệp vụ được thành lập trên cơ sở 3 bộ phận:
– Bộ phận Bổ sung.
– Bộ phận Biên mục.
– Bộ phận hướng dẫn Nghiệp vụ cơ sở

 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng Nghiệp vụ thực hiện các công việc sau đây, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của người sử dụng.

  1. B phn Bổ sung:

– Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn tài liệu.

– Thực hiện sưu tầm, chọn lọc, đặt mua, trao đổi và nhận tặng các loại hình tài liệu trong và ngoài nước.

– Tiếp nhận tài liệu biếu tặng từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.Tiến hành phân phối tài liệu tới các thư viện cơ sở khi có yêu cầu.

– Thu thập, tổ chức và quản lý kho dự trữ trao đổi.

– Thực hiện các hoạt động nhận, gửi tài liệu trao đổi.

– Thực hiện các thủ tục đăng ký tài liệu vào tài sản thư viện theo đúng quy định của thư viện. Lưu trữ sổ đăng ký cá biệt, sổ tổng quát.

– Thanh lý và thanh lọc tài liệu theo chính sách phát triển vốn tài liệu.

2. Bộ phận xử lý tài liệu:

Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu nhập vào thư viện theo đúng yêu cầu.

– Nghiên cứu, ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ thư viện: Qui tắc biên mục AACR2; RDA; khổ mẫu MARC21; phân loại DDC14, DDC23; Bộ Tiêu đề chủ đề của thư viện Quốc gia trong biên mục tài liệu.

– Phân loại tài liệu được bổ sung hàng năm vào thư viện từ nhiều nguồn với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

– Thực hiện qui trình biên mục tài liệu điện tử, luận văn, sách, theo tiêu chí xây dựng CSDL của thư viện.

– Tổ chức xây dựng hệ thống tra cứu tài liệu. Thường xuyên kiểm tra, chỉnh lý hệ thống tra cứu tài liệu.

– Hiệu chỉnh CSDL biểu ghi thư mục sách (về nội dung) nhằm bảo đảm tính chính xác và hiệu quả.

3. Bộ phận hướng dẫn Nghiệp vụ cơ sở

– Hướng dẫn, tư vấn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện  cơ sở và các thư viện khác về nghiệp vụ thư viện.

– Biên soạn tài liệu nghiệp vụ liên quan đến chuẩn nghiệp vụ thư viện cho các đối tượng cán bộ thư viện huyện – cơ sở.

– Nghiên cứu, hướng dẫn tài liệu nghiệp vụ và phổ biến các sản phẩm thông tin nghiệp vụ.

 

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0