Phòng Hành chính – Kế toán

Gồm 3 bộ phận:
– Hành chính – văn thư
– Kế toán
– Xây dựng mạng lưới cơ sở

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng Hành chính – kế toán thực hiện các công việc sau đây:
– Lập dự toán ngân sách, quản lý kinh phí và tài sản trong thư viện, theo dõi thu chi, thanh quyết toán ngân sách đúng với quy định Nhà nước.
– Có kế hoạch mua sắm trang thiết bị, in ấn tài liệu chuyên dùng trong lĩnh vực thư viện, bảo đảm cung ứng vật tư, trang thiết bị kịp thời cho các phòng chức năng hoạt động.
– Xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, phòng chống mối mọt, bảo quản vốn sách báo lưu trữ trong thư viện và các tài sản khác.
– Bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan tạo cảnh quan sạch đẹp trong khuôn viên thư viện đúng với tiêu chí của một cơ quan văn hóa.
– Xây dựng kế hoạch luân chuyển sách báo cho thư viện – tủ sách cơ sở;

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0