Phòng Phục vụ Bạn đọc

Bao gồm các bộ phận, phòng chức năng sau:

– Phòng Mượn
– Phòng Mượn Tự chọn
– Phòng Đọc tổng hợp

– Phòng Địa chí
– Phòng Báo – Tạp chí
– Phòng Ngoại Văn
– Phòng Thiếu nhi
– Bộ phận Cấp thẻ

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phòng Phục vụ bạn đọc thực hiện các công việc sau đây:

– Nghiên cứu, tổ chức các hình thức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện cung cấp các dịch vụ thông tin đáp ứng yêu cầu bạn đọc.

– Tổ chức, sắp xếp, lưu trữ, vệ sinh kho tàng, bảo quản và quản lý tốt vốn tài liệu của thư viện. Tổ chức các kho phụ tại các phòng đọc tổng hợp và phòng mượn. Thực hiện công tác thanh lọc tài liệu theo quy định.

– Phối hợp tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách báo. Tổ chức khai thác hệ thống tra cứu tài liệu. Tổ chức Hội nghị bạn đọc.

  – Cấp thẻ mới và đổi thẻ hàng năm cho bạn đọc.

  – Nghiên cứu nhu cầu của người đọc để giúp Thư viện có kế hoạch bổ sung vốn tài liệu hợp lý.

 – Phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện.

 – Thực hiện công tác phục vụ bạn đọc tại các phòng.

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0