Thư viện huyện Hoài Nhơn

Thư viện huyện Hoài Nhơn

Thư viện huyện Hoài Nhơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Văn hóa và Thể thao Huyện, có chức năng xây dựng và tổ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu thư viện nhằm phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Thư viện huyện Hoài Nhơn, được thành lập năm 1976 nằm trong Trung tâm Văn hóa, được xây dựng lại năm 1999 băng nguồn kinh phí ngân sách địa phương,có vị trí thuận lợi , Thư viện có diện tích sử dụng 150m2, diện tích phòng mượn là 30m2, phòng đọc 60m2, phòng xử lý nghiệp vụ 30m2.

Số cán bộ: 01 đồng chí trình độ trung cấp thông tin thư viện

k    Số sách hiện có tại thư viện là hơn 10 ngàn bản, vốn tài liệu bổ sung hàng năm là 500 bản, số lượng thẻ bạn đọc trong năm là 200 thẻ, số lượng bạn đọc trung bình hàng năm trên 10.000 lượt, số lượt sách báo luân chuyển trung bình hàng năm đạt trên 20.000 lượt. Hiện nay trên địa bàn huyện có 13 tủ sách ở các thôn, khối phố văn hóa, 1 thư viện xã, thị trấn (Thị trấn Tam Quan), 6 tủ sách hội nông dân và 01 tủ sách Đồn biên phòng.

Để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện, hàng năm trong kế hoạch bổ sung nguồn tài liệu cho thư viện huyện, bộ phận thư viện đã tham mưu với lánh đạo Trung tâm Văn hóa Huyện có kế hoạch đặt mua báo, tạp chí và các nguồn tài liệu khác, chủ động liên hệ với thư viện tỉnh tăng cường luân chuyển sách xuống cơ sở. Hàng năm thư viện đã tham gia trưng bày giới thiệu sách vào dịp những ngày Lễ lớn trong năm, tổ chức giới thiệu sách theo danh mục sách mới bổ sung.

Thư viện huyện Hoài Nhơn góp phần tạo nên phong trào đọc sách, báo trên địa bàn Huyện. Thư viện Huyện vừa được “Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet cộng đồng tại Việt Nam”, nhà tài trợ Quỹ Bill& Melilda Gates trang bị 10 bộ máy tính phục vụ miễn phí cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, nâng cao mức thụ hưởng về công nghệ thông tin trong việc học tập, nghiên cứu và giải trí cho mọi tâng lớp nhân dân.

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN HOÀI NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Thư Viện huyện Hoài Nhơn
Địa chỉ: 214 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0